ES VA
ACCEDIR A LA SOL.LICITUD
DE CITA PRÈVIA

Informació General

La finalitat de les ajudes per mesures extraordinàries de suport als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable és reduir la probabilitat de la pèrdua de l'habitatge habitual per part dels col·lectius més vulnerables en risc d'exclusió per no poder afrontar el pagament de les quotes hipotecàries.

Aquestes ajudes compten amb una dotació pressupostària de 6 milions d'euros, amb naturalesa de crèdit ampliable en funció del nombre de sol·licituds


AJUDA 600€
Per a unitats familiars amb ingressos bruts anuals iguals o inferiors a 25.200 € i una càrrega hipotecària en els últims dotze mesos anteriors a la sol·licitud d'ajuda, sobre ingressos nets anuals igual o superior al 40%
AJUDA 300€
Per a unitats familiars amb ingressos bruts anuals iguals o inferiors a 33.600 € i una càrrega hipotecària en els últims dotze mesos anteriors a la sol·licitud d'ajuda, sobre ingressos nets anuals igual o superior al 50%


PERSONES BENEFICIÀRIES


Persones físiques que formen part d'unitats familiars (deutor, el seu cònjuge o parella de fet més fills que donen dret a deducció segons la Llei de l'IRPF i ascendents que convisquen) que complisquen els següents requisits:

 1. Ingressos bruts anuals iguals o inferiors a 33.600 €
 2. Domicili fiscal en la Comunitat Valenciana
 3. Titulars d'un préstec hipotecari per a adquisició d'habitatge habitual de tipus d'interés variable formalitzat abans del 30 de juny de 2022, amb revisió del tipus d'interés posterior a l'1 d'abril de 2022, i l'import nominal concedit del qual no siga superior a 240.000 €
 4. Que estiguen al corrent dels pagaments dels últims dotze mesos del préstec hipotecari anteriors a la sol·licitud de l'ajuda
 5. Que tinguen la condició de no declarant de l'Impost sobre el Patrimoni
 6. Haver presentat la declaració de Renda en 2021, estant obligat a això

Per cada unitat familiar només es podrà concedir l'ajuda a un dels seus membres

OBRIR EL SIMULADOR

SOL·LICITUDS


 1. Realització de la comanda de CITA PRÈVIA a través d'un accés directe en aquest Portal
 2. SOL·LICITUD d'ajuda de manera telemàtica en l'interval assignat en la Cita Prèvia
 3. ACCÉS AL TRÁMIT
  TELEMÀTIC
 4. REVISIÓ de sol·licituds i documentació
 5. RESOLUCIÓ administrativa
 6. COMUNICACIÓ INFORMATIVA via email de la posada a disposició en seu electrònica de resolució amb l'ajuda concedida
 7. TRANSFERÈNCIA bancària de l'ajuda concedida al compte indicat en la sol·licitud


DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD
1
Certificat de l'entitat financera prestadora o documentació justificativa que especifique:
 • Nominal inicial del préstec hipotecari
 • Data de formalització
 • Tipus d'interés variable
 • Data de l'última revisió del tipus d'interés
 • Pagament de les quotes dels últims dotze mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda
2
Rebut de l'Impost sobre Béns immobles de l'exercici 2021 sobre l'habitatge hipotecat
3
Declaració responsable dels integrants de la unitat familiar a 31 de desembre de 2022
Descarregar model
4
Autorització de representació (obligatòria en el cas en el qual el sol·licitant tinga representant i aquesta representació no estiga donada d'alta prèviament en el Registre de representants de la Generalitat o en el Registre d'apoderaments de l'Estat)

Normativa reguladora


Centre d'Atenció a l'Usuari/a (CAU)


CONSULTES GENERALS DE LES AJUDES A COL·LECTIUS VULNERABLES AMB HIPOTECA A TIPUS D'INTERÉS VARIABLE
 • Requisits d'accés al programa
 • Funcionaments de la plataforma per a la cita prèvia o la realització de la sol·licitud
 • Consultes sobre la tramitació de la sol·licitud

Contacta'ns en:
 • Telèfon: +34 96 099 01 04
 • Correu electrònic: ajudes_hipoteques@gva.es
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres no festius nacionals de 09:00 a 15:00h

DOCUMENT DE PREGUNTES FREQÜENTS

Programa Ajudes Hipoteques CVPolítica de Privacidad y RAT

Este sitio web utiliza cokies propias para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario.
No utiliza cookies de terceros ni de ningún otro tipo que puedan comprometer datos personales. Si continúa navegando, acepta la política de cookies.